امروز اولين روزای تاج گذاری امام زمان است و هنوز از فکر اون دخترک بيرون نيومدم . شايد هنوز جواب سوالهايش مبهم باقی مانده باشد و او در حسرت ديدار و نه برای ديدن زيرا که او فقط پاسخ می خواهد .......... و من می انديشم و دوباره خالصانه برای او دعا ميکنم

/ 0 نظر / 4 بازدید