فرقه های باب مهدویت _ واقفیه

فرقه واقفیه به مهدویت امام موسی کاظم (ع) معتقدند ، بر آن حضرت متوقف شدند و در انتظار او نشستند.

البته ، منظور آنان از مهدی ، مفهوم نجات بخشی آن بود که وانمود کردند ایشان حیات مادی دارند و ظهور خواهند کرد .این گروه از واقفیه را " ممطوریه " و " موسویه" یا "موسائیه "  هم گفته اند . اینان معتقدند امام موسی کاظم (ع) همان مهدی قائم است و غایب شده است.

شیخ طوسی می فرماید : وفات آن حضرت مشهور تر از آن است که محتاج به ذکر روایت باشد و کسی که مخالف آن است ، در حقیقت منکر بدیهیات است .

 

/ 0 نظر / 2 بازدید