خدایا...

خدایا مرا ببخش که پیله کرده ام به غیر تو .قول میدهم پروانه می شوم و میروم !لبخند

/ 1 نظر / 10 بازدید
روزهای دلتنگی

دلــم میخــواهــد بخــوابم راحــتـ و آســوده مثــل مــاهـی حــوضمــانـــــ كــه چنـد روزی اســتــ روی آبـــــ خـوابیــده... [گل]