دوباره تقویم خواب مانده است ....

دلم سیاه محرم تن کرده است و چشمانم اشک روضه ...

بیچاره تقویم دوباره خواب مانده ....

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
گلستان بیدار

_____&&&____&&& ______________&&&____&&& ______________&&&____&&& ______________&&&____&&& ______________&&&____&&& &&&&&&&______&&&____&&& &&&&&&&______&&&____&&& _____&&&______&&&_____&&&&&&&&&________&&& _____&&&______&&&_____&&&&&&&&&________&&& &&&&&&&&&&&&&&&____________&&&_________&&& &&&&&&&&&&&&&&&____________&&&_________&&& _______________________________&&&________&&& ______________________________&&&&&&&&a