هوا سرد است ! زمين سرد است زمان نامردٍ نامرد است !

سلام !

هر روز خسته تر از روزهای دیگر م !سردی دلم بر سرمای هوا غلبه کرده است !

اما نگرانم نباش .خوبم خوب خوب مثل آن روزها ! شاعر دیروز می گفت میرسد آن رو زکه شب پرده افکند از حقیقتی که من سالهاست گنجینه دار آنم !

دوباره رنگ تکرار گرفته است روزها ٬ دوباره صبح ظهر می شود و شب صبح بی لحظه ای درنگ !

 حضور تو دیگر از نیاز گذشته است دلم برایت بسیار تنگ است . تنگ ...............

آدمک آخر دنیاست بخند...... آدمک مرگ همین جاست بخند.... دست خطی که تو را عاشق کرد.... شوخی کاغذی ماست بخند.... آدمک خر نشوی گریه کنی.... کل دنیا سراب است بخند.... آن خدایی که بزرگش خواندی... اومثل تو تنهاست بخند.........

 

/ 0 نظر / 4 بازدید