دلم گریه می خواهد 

              کمی باران ، دمی آه

                                         و یک نفس فریاد!

...................................................................................................................