خداجونم

تو بد دردسری گیر کردم . کمکم کن خواهش می کنم . خواهش می کنم ..........

یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد...

نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد...

راهی نروم که بیراهه باشد...

خطی ننویسم که آزار دهد کسی را.

یادم باشد که روز و روزگار خوش است...

همه چیز رو به راه است و خوب...

تنها...تنها...دل ما دل نیست