این امر تشکیل دولت اسرائیل و به تبع آن جنگ آرماگدون را به تاخیر می اندازد .بنابراین آنها درصدد نابودی مسلمانان هستند زیرا معتقدند که اگر معبد در محل مسجد الاقصا و بیت المقدس و قبه الصخره  که از مکان های مقدس رای مسلمانان است،ساخته نشود مسیح ظهور نخواهد کرد.

واسرائیل امتیاز پروژه ای به نام سامسون را دارد که بیش از 400 کلاهک اتمی را آماده می سازد . که در صورتی که تهدید به خرابی این دولت باشد او همه این بمبها را منفجر خواهد کرد.

مسیحیان زمین را هفت دوره ساخته اند که معتقدند اکنون در دوره ی هفتم هستیم در دوره ی رجعت مسیح ! اما قبل از این واقعه باید یهودیان دولتی تشکیل دهند و گردهم جمع شوند که این شرط از مهم ترین شرایط رجعت است. و آنان معتقدند که تا فبل از آنکه دولت صهیونیست اسرائیل تشکیل نشود و یهودیان دولت تشکیل ندهند بقیه ی اتفاقات ارزشی ندارد .