این در حالی است که اصول گرایان ،عیسی (ع) را پیامبر صلح می دانند و دولتمردان سعی دارند با زور و جنگ و خونریزی این دولت را تشکیل دهند و دین مسیح را حامی جنگ و خونریزی در آورند .

قبل از رجعت مسیح (ع) پدیده های طبیعی از جمله :سیل ،زلزله ، آتش سوزی، جنگهای خونین، یک نبرد عظیم به نام آرماگدون رخ خواهد داد .

در این نبرد گروه پلیدی ها و گروه خیر به رهبری مسیح می جنگند و این است واقعه ی آرماگدون . جنگی که بین شرقی ها و غربی ها رخ خواهد داد . نتیجه آن هم وهم انگیز است و در گذشته و آینده نظیر آن را نخواهیم یافت. و این جنگ پایان نمی پذیرد.تا عیسی (ع) رجعت کند و نیروی برنده سپاه خیر است و عیسی (ع) هزاره سلطنتش را آغاز میکند. و صحرا دگرگون میشود.