راه وصال بستی

با بهتران نشستی

رو کن به هر که خواهی

گل پشت و رو ندارد !