سلام
فردا ان شاء ا... راهی سرزمین نورم !میرم جنوب وای که چقدر به این سفر احتیاج دارم !
خیلی خسته ام !
الهی که بر قلبمان از نور مملو آن سرزمین سیراب گردد!
الهی برای تو و به خاطر تو بذار برم . اگه قراره از تو حتی به اندازه یک اپسیلون دور بشم . نذار که برم .

دوستت دارم . دوستت دارم . دوستت دارم بی نظیر معبود بی همتای من  !!!!!!