السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین و علی عباس الحسین

یاران! شتاب کنید ، قافله در راه است.

میگویند که گناهکاران را نمیپذیرند؟ آری ،‌گناهکاران را در این قافله راهی نیست... اما پشیمانان را میپذیرند.

آدم نیز در این قافله ملازم رکاب حسین است، که او سر سلسله‌ی خیلی پشیمانان است و اگر نبود باب توبه ای که خداوند با خون حسین میان زمین و آسمان گشوده است ، آدم نیز دهشت زده و رها شده و سرگردان در این برهوت گمگشتگی وامیماند

التماس دعا .....