و در انجیل در باب مکاشفات باب 19 در این باره این گونه آمده است که : " عیسی(ع) با چشمان تابنده و با حمایل پادشاهی می آید همان که ما به او خدمت میکنیم . به اوشلین باز میگردد. و پادشاهی خویش را آغاز میکند. "