گفتند: آن مرد در باران می آید!

دیشب باران بارید . اما آن مرد در باران نیامد !