بدترین دلتنگی آنست که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید .......