اباصالح التماس دعاهر کجا رفتی یاد ما هم باش

 

زیارتنامه که می خوانی در کنار آن تربت خاموش

 

بغل کردی قبرمخفی مادرت زهرا یاد ما هم باش

 

اباصالح التماس دعاهر کجا رفتی یاد ما هم باش