حرف های ما هنوز ناتمام

تا نگاه می کنی!

وقت رفتن است

باز هم همان حکایت همیشگی

پیش از آن که باخبر شوی

لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود!

آی.....

ای دریغ و حسرت همیشگی

ناگهان چقدر زود دیر می شود