ادموند بورک:

راه درمان هرج ومرج ،آزادی است نه بردگی؛ همانطور که راه از بین بردن خرافات مذ هب است نه انکار خدا.

 

ای معلم نام

روزت گرامی ای آنکه نگارش و ستايش را

                                                            جوهروجودمان ساختی