سلام

سلام آقاجون خيلی وقته ديگه تنهام گذاشتی و باهام حرف نمی زنی می دونم گفتی فاصله من با تو گناهای تو است آقا آخه نديدن تو هم واسه من گناهه حرف نزدن باهات پس تو هم در گناهان من شريکی و خدای منن تو را برای وصل کردن فرستاده نه برای فصل کردن

پس موعود دلهای عاشق بيا و بر اين دردهای بی درمان ما درمان باش

امروز روز تولد جدت کاظم (ع) است حتما يه سری به مزارشون می زنی می دونم التماس دعا آقاجون واسه ما بيچاره های گرفتار جهل و راه پيش گرفته به زوال هم دعا کن.

او که بی سرزمين تر از باد است.

برای ظهورت دعا می کنيم هرچند دعای گناهکاران اثر ندارد...............

خدايا !!!!!!!     فرجش نزديک گردان و باقی  روزهای هجران را بر ما نه بر فرزند عزيزت ببخش!!!!!!!!!!!۱

دلم گرفت !!!!گفته اند که قرار نيست سری به ما بزنی

بی اختيار اشکها جاری می شود................

دلم نمی خواهد تمامش کنم شايد ديگر نتوانم که لب به گلايه بگشايم...............

باد بو ی سرزمين های دور می دهد و دل من بوی غربت......................

بدرود