وقت تکبیر صلوات است امروز/مهدی صاحب زمان در عرفات است امروز

کاش این عرفات آخر هجران باشد /صبح فردا فرج مهدی زهرا باشد