دستهایم این روزها بوی حافظ  میدهند

تفال که می زنم کنعانم یوسفش را میخواهد....