خدایا مرا ببخش که پیله کرده ام به غیر تو .قول میدهم پروانه می شوم و میروم !لبخند