کاش می شد تک ستاره بی نور خود را با نگاه تو پر نور میکردم تویی که تنها منجی لحظاتی تویی که اسمان را با وجودت پر از مهربانی کرده ای .منتظرم منتظر امدنت بيا، بيا و چشم اين حقير را به ديدار رويت قبل ازپيوستن به ملکوت روشن کن.

يکی از نظراس ولی حرف دل من و دخترک و خيلی های ديگه هم هست