امروز بیست و سوم ذیقعده روز زیارتی امام رضا (ع) است.
زیارت؛ گویی زیارتت مخزن اسرار است و سکوی پرواز...
مهربانی ات را، کرامتت را، رضا بودنت  را و تمام الطاف بی کرانت را می شود تجربه کرد در لحظه هایی که قفل دل هایمان گره می خورد به شبکه های پنجره فولاد و ضریح ...
 

آری! زیارتت حتی اگر پاداش «هزار هزار» حج مقبول هم نداشته باشد حلاوتی دارد که به تمام داشته های این دنیا می ارزد.
خیلی خوب می شود عطر بهشت را به مشام جان چشید در لحظه های زیارت...