دست من گیر که این دست همان است که من

بار ها در غم هجران تو بر سر زده ام