منتظر مانده زمین تا که زمانش برسد

صبح همراه سحرخیز جوانش برسد.

خواندنی تر شوداین قصه از این نقطه به بعد

ماجرا تازه به اوج هیجانش برسد.

پرده چاردهم وا شود و ماه تمام.

از شبستان دو ابروی کمانش برسد.

لیله القدر بیاید لب آیینه ی درک

سوره فجر به تاویل و بیانش برسد.

نامه داده ست ولی عادت یوسف اینست

عطر او زودتر از نامه رسانش برسد.

ظهر آن روز بهاری چه نمازی بشود

که تو هم آمده باشی و اذانش برسد .