می نویسم که شب تار، سحر می گردد

                یک نفر مانده از این قوم، که برمی گردد