گروهی هم معتقدند که در زیر مسجد الاقصا پایه های معبد قرار گرفته است . این گروه که از سوی صهیونیست های اروپا و آفریقا حمایت می شوند ،همان کسانی هستند که علت درگیری های 10 سال اخیر هستند. و به رهبری شارون حمله کرده و سنگی را زیر مسجد  الاقصا بنا گذارده اند.

از این رو سازمانهای بسیاری توسط انجیل گرایان ایجاد شده است که تعداد آنها به صدها سازمان میرسد مثل : کلیسای اسرائیل ،مسیحیان دوسندار بنی اسرائیل . بیشتر این سازمانها در آمریکا وجود دارند و فعال هستند. وبه برگزاری برنامه های تبلیغی حتی در کشور های اسلامی می پردازند.