آری ما انتظار مهدی فاطمه را می کشیم و آنان انتظار مسیح را !

باشد آنان هم خواهند فهمید اگر هم نفهمیدند مهم نیست هر که هر گونه که می خواهد بیندیشد.مهم منم ،

آری من دختر شانزده ساله ای که آنقدر با واژه ی مسلمان مانوس شده است که فکر می کند او هم می تواند پاسخ رئیس جمهورش را بدهد . پس همه جا به دنبال یک منبع برای پاسخ پرسشش میگردد قدمش استوار است اعتماد و عزم راسخ در نگاهش هویداست. هیچ تردیدی در دل ندارد و به امید آنکه می تواند در حرکت است.

قدمهای اول را جدی نمی گیرد و باخود در این اندیشه است برای پاسخ رئیس جمهور مگر می شود چیزی نیافت ؟