او می خواهد این بار معنی کلماتش را خود از فرهنگها بیرون بکشد .منجی کیست؟ وعدل چیست ؟ عادل کیست ؟ومنتظر کیست ؟ اما آیا به جزءکتابها منبع دیگری را او می شناسد ؟ نه! ولی پاسخ مبهم همه کتابها به او می فهماند که این بار هم  نمی شود.وشاید کتابها خیلی خوب توضیح داده اند ولی او نگاهی به دورو برش می اندازد و می بیند که نشانی از آنچه که در کتابها نوشته اند نمی توان جستجو کرد.شاید چون او اندکی دیر پا به عرصه گذارده است !عرصه ای که هرروز رنگ جنگ و ناعدالتی ها پر رنگ می شود و او دیگر درک روشنی از عدل ،عادل،منجی و کلماتی از این قبیل راندارد.و همه چیز گنگ می ماند.