آری این همه پاسخ برای یک سوال است ویزگی های قبل ،بعد ،هنگام ظهور و باور مسیحیان دراین باره و هنوز پاسخ دخترک پایان نمی یابد اما برنامه تمام می شود و در ذهن من و دخترک هزاران سوال دیگر می سازد که نمی دانیم پاسخ را از که باید بگیریم هنوز منتظریم؟!

وفقط این حدیث را به خاطر می سپارم از امام باقر(ع) :

 

 مهدی(عج) ظهور میکند در خالی که به هجر الاسود تکیه داده است .

و به امید آنکه شاید فرداها باز هم این برنامه را ببینم سوال دخترک را رها می کنم.و در دل آرزو میکنم او هم پاسخ مرا با تمام وجود درک کند.